DGA en BV

 

Logo Nagel Finance

Lening aan BV

Een lening die een dga verstrekt aan zijn BV valt onder de terbeschikkingstelling regeling. De door de BV betaalde rente is bij de BV aftrekbaar van de winst en bij de dga progressief belast. Ook eventuele waardeveranderingen van de vordering zijn van fiscaal belang. Wanneer de BV niet meer aan haar rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen, kan de dga de vordering ten laste van zijn inkomen afwaarderen. Dat kan niet wanneer de lening onzakelijk is. Dat is het geval als de dga een debiteurenrisico loopt dat een onafhankelijke derde niet zou hebben geaccepteerd. Probleem is dat de dga meer dan wie ook betrokken is bij het reilen en zeilen van de BV. Hij zal dus eerder geneigd zijn om geld te lenen aan zijn BV of zich borg te stellen voor leningen van de bank dan een willekeurige derde, in het licht van het voortbestaan van de onderneming.

Factoren die de zakelijkheid van een lening beïnvloeden zijn de hoogte van de lening in verhouding tot het eigen vermogen, de looptijd, de aflossingsverplichtingen, het rentepercentage, een achterstelling bij andere schulden en de verstrekte zekerheden.

Let op ! Het fenomeen onzakelijke lening kan zich ook voordoen tussen gelieerde vennootschappen, zoals bij een lening van moeder- aan dochtermaatschappij of zustermaatschappijen.

Tip ! Denk eraan dat u zakelijk handelt als u geldt uitleent aan uw BV. Stel een goede leningovereenkomst op en hanteer een zakelijke rente en zakelijke aflossingsvoorwaarden. Vergeet niet om zekerheden te vragen. Pas zo nodig de lening overeenkomst aan.

Let op ! Ook bij borgstelling voor schulden van de BV is het van belang dat u zakelijk handelt.

Let op ! De vastgelegde afspraken moeten uiteraard worden nagekomen. Als de BV niet voldoet aan de aflossing of renteverplichtingen, komt de lening in een ander daglicht te staan.

Arbeidsbeloning

De gebruikelijke loonregeling is van toepassing op een werknemer met een zeker aandelenbelang in de BV waarvoor hij werkt. In de regel gaat het om de directeur-grootaandeelhouder (dga) en zijn partner. Sinds 1 januari 2015 moet het loon van een dga ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende bedragen:
75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het hoogste loon van de overige werknemers van de BV; € 44.000,-

De BV heeft de mogelijkheid om een lager loon aannemelijk te maken dan het op grond van de hoofdregel vastgestelde bedrag. Zolang het loon niet lager wordt dan € 44.000,- mag rekening worden gehouden met een afwijking ten opzichte van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking van 25%.

Let op ! de gebruikelijke loonregeling is van toepassing voor iedere BV waarin de dga een aanmerkelijk belang heeft en waarvoor hij werkzaamheden verricht.

Tip ! de gebruikelijke loonregeling hoeft niet te worden toegepast als de werkzaamheden van de dga zo beperkt zijn dat een gebruikelijke beloning daarvoor niet hoger is dan € 5.000,- per jaar.

Dividend uitkeren

Denk eens aan het uitkeren van dividend door de BV in plaats van het betalen van een hoger salaris. Dat kan voordeliger uitpakken. Voorwaarde is dat de BV voldoende vrij uitkeerbare reserves heeft. Het maximale tarief van de inkomsten belasting bedraagt 52%. Van iedere extra euro loon blijft netto 48 cent over. Winst van de BV is belast met 20% (boven € 200.000,- winst is het tarief 25%) vennootschapsbelasting. Van de resterende 80% gaat 25% af als de BV die uitkeert als dividend aan de dga. Van iedere euro winst voor belasting blijft na uitkering als dividend 60 cent over!

Let op ! Op grond van het BV-recht moet eerst worden vastgelegd dat de BV na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan voldoen.

Tip ! Overweeg om in de BV dividend uit te laten keren in plaats van tantième. Afhankelijk van uw vermogen in box 3 kan het uitstel van dividenduitkering tot na 1 januari voordelig zijn omdat u dan belasting in box 3 kunt besparen.